Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Partijen

  1. Leverancier

   Het Nefit Partner Programma wordt aangeboden door Bosch Thermotechniek B.V te Deventer (hierna: “Leverancier”).

  2. Deelnemers

   Installatiebedrijven die Nefit/Bosch-producten installeren en aan de hierna beschreven toegangsvereisten voldoen kunnen deelnemen aan het Nefit Partner Programma (hierna: “Partner Programma”).

 2. Het Partner Programma

  1. Toegangsvereisten

   Het Partner Programma is uitsluitend toegankelijk voor de onder 1.2 bedoelde installatiebedrijven die bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden:

   Partner:
   Moet als installatiebedrijf geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

   Premium Partner:

   • Moet minimaal 15 Nefit HR-toestellen per jaar registeren:

   Bij minder dan 30 Nefit HR-toestellen per jaar: omzetaandeel Nefit/Bosch minimaal 50%
   Bij 30 tot 100 Nefit HR-toestellen per jaar: omzetaandeel Nefit/Bosch minimaal 35%
   Bij meer dan 100 Nefit HR-toestellen per jaar: omzetaandeel Nefit/Bosch minimaal 20%
   • Of moet minimaal 2 Nefit warmtepompen per jaar registeren en hiervoor de training Nefit EnviLine warmtepompen gevolgd hebben.

   • Of moet minimaal 2 Nefit SolarLine zonneboilersystemen per jaar registeren en hiervoor de training Nefit SolarLine zonneboilersystemen gevolgd hebben.

   • Of moet Nefit Zonnestroom installaties verkopen met een minimale omzet van EUR 5.000 per jaar en de training Nefit Zonnestroom installaties gevolgd hebben.

   • Moet bereid zijn actief deel te nemen aan nationale campagnes.

   • Nefit moet zichtbaar zijn in het bedrijf (website/bedrijfspand/auto’s etc.).

   • Moet bereid zijn actief deel te nemen aan het trainingsprogramma van Nefit.

  2. Producten

   De producten van Leverancier die deel uitmaken van het Partner Programma (hierna: “Producten”) zijn vermeld in een opsomming en ook het aantal punten dat eraan verbonden is (hierna: “Partnerpunten”). Die opsomming is beschikbaar op de website van het Partner Programma www.partner.nefit.nl (hierna: “Website”) onder de rubriek « productregistratie ». Deze opsomming biedt geen garantie dat alle producten ook te allen tijde daadwerkelijk (nog) beschikbaar zijn.

  3. Inschrijving

   Om zich in te schrijven, dienen de deelnemende bedrijven zich in te schrijven op de website onder de rubriek « Nieuwe partner? », door het inschrijvingsformulier volledig in te vullen. Na activering van hun gegevens, ontvangen zij een bevestigingsemail met hun login om op de Website in te kunnen loggen.

  4. Sparen van Partnerpunten

   Om Partnerpunten te kunnen verzamelen dienen de ingeschreven deelnemers (hierna: “Deelnemers”) de door hen verkochte en geïnstalleerde Producten te registreren op de Website onder de rubriek « productregistratie ». Alleen volledig ingevulde productregistraties geven recht op Partnerpunten. Deze Partnerpunten worden uiterlijk binnen 7 dagen bijgeschreven op het account van de Deelnemer.

  5. Geldigheidsduur van de Partnerpunten

   De Partnerpunten die in enig kalenderjaar zijn verzameld blijven uiterlijk tot 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar geldig. Na deze periode vervallen de niet-gebruikte Partnerpunten. De Deelnemers worden ieder jaar, minstens 30 dagen voor het einde van het kalenderjaar, per e-mail geïnformeerd over punten die zullen vervallen.

  6. Inwisselen van Partnerpunten

   De Deelnemer kan de verzamelde Partnerpunten inwisselen voor cadeaus of voordelen voor diens bedrijf (hierna de “Artikelen”). De Artikelen zijn ook vermeld op de Website. Dit inwisselen kan plaatsvinden zodra er voldoende Partnerpunten zijn verzameld voor het gewenste Artikel. Is dit het geval, dan kan de Deelnemer het gekozen Artikel bestellen door in te loggen op de Website en vervolgens de instructies die op het scherm verschijnen te volgen.

 3. Promotionele acties

  Gedurende de looptijd van het Partner Programma kunnen promotieactiviteiten worden georganiseerd en kunnen bijvoorbeeld het aantal Partnerpunten per Product en de lijst van Producten (tijdelijk) worden aangepast. Deze promotieactiviteiten zullen via e-mail en/of de Website aan de Deelnemers medegedeeld worden.

  Tevens kan ook op andere manieren aan Deelnemers de mogelijkheid geboden worden om bijkomende Partnerpunten te sparen, bijvoorbeeld door het toekennen van bijkomende Partnerpunten die te verdienen zijn tijdens (in de tijd beperkte) promotieacties op bepaalde producten. Ook deze speciale promoties zullen via e-mail en/of de Website aan de Deelnemers bekend gemaakt worden.

 4. Aansprakelijkheid

  De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming van de post- of bezorgdiensten en dat geldt voor alle eventueel bij het Partner Programma betrokken derden. Zij behouden zich ook het recht voor om op ieder willekeurig moment de juistheid van het aantal toegekende Partnerpunten na te kijken en aan te passen indien een vergissing wordt vastgesteld.

  Elke betwisting van het aantal toegekende en op de rekening gecrediteerde Partnerpunten dient schriftelijk te gebeuren binnen 30 dagen volgend op de bekendmaking op de Website. Wordt het aantal niet of niet tijdig betwist, dan wordt het op de Website aangegeven aantal Partnerpunten als juist en aanvaard beschouwd.

  De gegevenscommunicatie via het internet kan op grond van de huidige stand van de techniek niet zonder storingen en/of op constante wijze worden gegarandeerd. De Leverancier en eventueel bij het Partner Programma betrokken derden garanderen daarom niet dat de Website continu en ononderbroken beschikbaar is. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor technische en/of elektronische fouten of gebreken waardoor de verwerking of aanvaarding van bestellingen is vertraagd of (tijdelijk) onmogelijk is geworden.

 5. Artikelen

  1. Bestelling

   Binnen het kader van het Partner Programma hebben de Deelnemers de mogelijkheid om via de Website Artikelen te bestellen. Het is belangrijk te noteren dat enkel de Deelnemers, in hun hoedanigheid van professioneel installatiebedrijf, toegang hebben tot het Partner Programma. Elke eventuele toekenning van Artikelen aan hun werknemers of derden gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Deelnemers, die zich in dezer dienen te gedragen naar de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de betaling van sociale lasten en bijdragen.

  2. Levering

   De door een Deelnemer bestelde Artikelen worden rechtstreeks naar het door hem (bij zijn inschrijving) opgegeven adres opgestuurd binnen 14 dagen na de ontvangst van zijn bestelling. Deze levertijd is indicatief.

   In geval bestelde Artikelen uitverkocht of om een andere reden (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, zal de bestelling voor die Artikelen geannuleerd worden en de desbetreffende Partnerpunten weer op het account van de Deelnemer bijgeschreven worden.

  3. Beschikbaarheid en vervanging

   Tijdens de looptijd van het Partner Programma zullen bepaalde Artikelen vervangen, bijvoorbeeld door nieuwere of meer geavanceerde versies. In een dergelijk geval wordt het vervangend Artikel geleverd zonder mogelijkheid tot reclamatie.

  4. Terugzending

   Elk beschadigd of defect Artikel kan door de Deelnemer binnen 8 dagen na de levering van het betrokken Artikel worden teruggezonden. Na deze termijn kan het artikel niet meer teruggenomen en vervangen worden. Niettegenstaande het voorgaande dient de Deelnemer – om recht te hebben op vervanging – bij de aflevering van Artikelen in aanwezigheid van de transporteur het aantal pakketten (vermeld op de leveringsbon) en hun inhoud na te kijken en, indien nodig, bezwaar te maken bij de transporteur zoals hierna is aangegeven.

   Indien er Artikelen ontbreken, dan dient de Deelnemer de levering te aanvaarden, maar de ontbrekende Artikelen gespecificeerd op de leveringsbon te laten vermelden. Indien één of meer Artikelen beschadigd zijn, dan dient de Deelnemer de levering te weigeren en op de leveringsbon te laten vermelden: “levering geweigerd, artikelen beschadigd”. De Deelnemer dient, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bij aflevering alle Artikelen te controleren.

   De door de Deelnemer gekozen Artikelen geven geen recht tot uitkering van hun tegenwaarde in geld. Indien de Deelnemer een Artikel wil terugsturen of het wil omwisselen (voor een ander Artikel of voor hetzelfde Artikel in een andere maat, kleur, etc.), dan komen de kosten van terugzending voor rekening van de Deelnemer.

 6. Beëindiging deelname

  1. Fraude

   In geval van onrechtmatig of frauduleus handelen of deelnemen, zal de betrokken Deelnemer uitgesloten worden van het Partner Programma en zullen de bestaande inschrijving en de gespaarde Partnerpunten vervallen. De niet-naleving van dit reglement leidt eveneens tot uitsluiting van de betrokken Deelnemer en tot verval van de inschrijving en Partnerpunten.

  2. Uitschrijving

   Iedere Deelnemer kan zich uitschrijven uit het Partner Programma door een verzoek daartoe te mailen naar verkoopnederland@nefit.nl. Zijn account wordt verwijderd en zijn gegevens definitief gewist binnen een termijn van 3 maanden na de ontvangst van zijn schriftelijke aanvraag. Met de verwijdering van het account vervallen ook de eventueel nog bestaande Partnerpunten.

 7. Bescherming persoonlijke gegevens

  De persoonlijke gegevens van de Deelnemers worden in een gegevensbestand opgeslagen voor administratieve doeleinden. Deze gegevens zullen door de Leverancier en eventueel bij het Partner Programma betrokken derden gebruikt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en uitsluitend ten behoeve van de afwikkeling en uitvoering van het Partner Programma. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden opgeslagen en gebruikt worden.

  Deelnemers, in hun hoedanigheid van professioneel installatiebedrijf, zijn verplicht hun medewerkers te informeren over het aan Leverancier verstrekken van persoonlijke informatie van deze medewerkers.

  Bij registratie van Producten zijn Deelnemers verplicht eindklanten te informeren over het doorsturen van adresgegevens van eindklanten aan Leverancier. Eindklanten kunnen bezwaar maken tegen verwerking. Leverancier verwerkt gegevens van eindklanten alleen voor service- en garantiedoeleinden en voor het geval van eventuele terugroepacties.

  De bescherming van de privacy bij het verwerking van persoonlijke gegevens is een belangrijk gegeven voor Leverancier waaraan Leverancier speciale aandacht geeft gedurende de bedrijfsprocessen. Alle persoonlijke gegevens die door Leverancier verzameld worden, worden vertrouwelijk en in strikte overeenstemming met wettelijke bepalingen verwerkt. Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van het bedrijfsbeleid van Leverancier. Voor meer informatie over hoe Leverancier gegevens verwerkt binnen het bereik van het Partner Programma, klik hier voor het Privacy statement.

 8. Slotbepalingen

  Het Partner Programma is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht en dat geldt ook voor de toepasbaarheid en/of interpretatie van dit reglement. Onverhoopte geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter te Zwolle. Tenzij sprake is van een spoedeisend geschil, zullen partijen eerst hun uiterste best doen om een minnelijke oplossing te bereiken. Indien dat laatste niet lukt binnen drie maanden, dan kan het geschil alsnog aan genoemde rechter worden voorgelegd.

  Indien één of meerdere bepalingen in dit reglement op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zal de Leverancier een passende regeling uitwerken die de oorspronkelijke bedoeling van de Leverancier en het door hem nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert. Dat geldt ook in geval van leemten in de wetgeving.

  Elke vraag of ieder commentaar met betrekking tot het Partner Programma dient geadresseerd te worden aan verkoopnederland@nefit.nl. Het volledige reglement kan worden gedownload vanaf de website www.partner.nefit.nl en wordt bovendien op schriftelijk verzoek per post toegestuurd.

Versiedatum: 3 mei 2018

Deze website maakt gebruik van cookies. Indien u verder gaat op deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Ik ga akkoord Cookiebeleid